Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Obowiązek informacyjny 

Obowiązek informacyjny dla: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ eB2B

eB2B Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Rodo) informujemy, że:

1) Administratorzy Pani/Pana danych osobowych:
i) W przypadku rejestracji Pani/Pana w Platformie Zakupowej eB2B dostępnej pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa eB2B obejmująca: eB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa i eB2B Service Sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa. Po rejestracji uzyskuje Pan/Pani status kontrahenta publicznego dostępnego dla wszystkich Klientów eB2B organizujących postępowania z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B;
ii) W przypadku rejestracji Pani/Pana w Platformie Zakupowej eB2B dostępnej w subdomenie Klienta eB2B, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa eB2B i Klient eB2B korzystający z usługi Platformy Zakupowej eB2B. Po rejestracji uzyskuje Pan/Pani status kontrahenta prywatnego posiadającego relacje z Klientem eB2B, który współadministruje Pani/Pana danymi osobowymi; Status kontrahenta publicznego nie wyklucza jednocześnie statusu kontrahenta prywatnego. W dowolnym momencie, po zalogowaniu do systemu, może Pan/Pani sprawdzić jaki Klient eB2B jest współadministratorem Pana/Pani danych osobowych oraz oznaczyć swój status jako kontrahent publiczny, dostępny dla wszystkich Klientów eB2B korzystających z usługi Platformy Zakupowej eB2B.

2) Grupa eB2B wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@eb2b.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
i) w celu przygotowania i prowadzenia postępowania zakupowego, złożenia zamówienia i doprowadzenia do podpisania umowy z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
ii) w przypadku Pani/Pana udziału w postępowaniu zakupowym organizowanym przez eB2B lub Klienta eB2B z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze postępowań na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa zamówień publicznych oraz przepisów z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
iii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes organizatora postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu organizatorowi postępowania, podmiotowi składającemu zamówienie lub zawierającemu umowę z wykorzystaniem usługi w Platformie Zakupowej eB2B dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem;
iv) w celu powiadamiania o postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych, organizowanych przez Klientów Grupy eB2B z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B, w tych branżach, jakie wskaże Pani/Pan w procesie rejestracji lub doprecyzuje po rejestracji lub grupach asortymentowych definiowanych przez Klienta eB2B wykorzystującego usługę Platformy Zakupowej eB2B. Ten cel wymaga odrębnej zgody Pani/Pana na profilowanie danych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika Platformy Zakupowej eB2B na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679. Zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego jest deklarowana w czasie rejestracji i może być w każdej chwili przez Panią/Pana cofnięta na profilu Użytkownika;
​v) w celu weryfikacji zdarzeń aktywności użytkowników, rozpatrywania protestów w postępowaniach przetargowych, diagnozowania problemów związanych z pracą serwerów, analizą naruszeń bezpieczeństwa.

3) Pani/ Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Grupy eB2B i Klientów eB2B wykorzystujących dane osobowe w związku z wykonywaniem umowy, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, usługi księgowe i prawne. W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z platformy eB2B oraz udziału w prowadzonym postępowaniu zakupowym. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez eB2B lub Klienta eB2B korzystającego z usługi Platformy Zakupowej eB2B. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

7) Podanie danych osobowych jest wymagane dla celów umożliwienia korzystania z funkcjonalności platformy eB2B. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest w szczególności brak możliwości uczestniczenia w postępowaniach, złożenia oferty, jej oceny, otrzymania zamówienia lub zawarcia umowy.

8) Współadministracja danymi – podział odpowiedzialności oraz zadań:

A) Klient eB2B korzystający z usługi Platformy Zakupowej eB2B:
i) przygotowuje i prowadzi postępowania zakupowe z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B, prowadzące do złożenia oferty, jej oceny, otrzymania zamówienia lub zawarcia umowy;
ii) wypełnienia obowiązki prawne ciążące na organizatorze postępowań na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
iii) zabezpiecza możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
iv) w razie otrzymania od Pani/Pana żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych zleca eB2B dokonanie modyfikacji danych Pani/Pana konta.

B) Grupa eB2B:
i) po otrzymaniu Pani/Pana zgody w procesie rejestracji dodaje Pana/Panią do listy kontrahentów publicznych dostępnych dla wszystkich Klientów eB2B korzystających z usługi Platformy Zakupowej eB2B. Jest wyłącznym administratorem Pani/Pana jako kontrahenta publicznego w Platformie Zakupowej eB2B;
ii) przygotowuje i prowadzi postępowania zakupowe z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B na rzecz i w imieniu własnym, prowadzące do złożenia oferty, jej oceny, otrzymania zamówienia lub zawarcia umowy;
iii) po otrzymaniu Pani/Pana zgody w procesie rejestracji dodaje Pana/Panią do listy kontrahentów publicznych dostępnych dla wszystkich Klientów eB2B korzystających z usługi Platformy Zakupowej eB2B;
fiv) umożliwia organizatorom postępowania wysłanie elektronicznej wiadomości informującej o postępowaniach otwartych w danej branży lub grupie asortymentowej zarządzanej przez organizatorów postępowań;
v) w razie otrzymania od Pani/Pana żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w porozumieniu z pozostałymi Klientami eB2B korzystającymi z usługi Platformy Zakupowej eB2B, współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, dokonuje modyfikacji danych osobowych Pani/Pana konta.​

9) eB2B nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej